F Clinic ได้รับรางวัล Chain Clinic Merz Portfolio Award 2018 สุดยอดคลินิกที่มียอดสั่งซื้อ Ulthera, Belotero มากที่สุดในปี 2018

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณขวัญตา อารี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค จำกัด

เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ “Chain Clinic Merz Portfolio Award 2018” สุดยอดคลินิกที่มียอดสั่งซื้อ Ulthera, Belotero มากที่สุดในปี 2018

เพื่อเป็นการตอกย้ำในคุณภาพการบริการ และความเชื่อมั่นของ F Clinic ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของ F Clinic